به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
تاريخ : ۱۳۹۸/۴/۹

 

    برای ریزش درختان دلایل مختلفی وجود دارد:

- عوامل محیطی ( باد شدید ، دمای کم و یا زیاد ، رطوبت )

 -ژنتیکی ( ارقام حساس و یا مقاوم به ریزش )

- هورمونی ( اثرات هورمون اکسین ، سیتوکنین ، جیبرلین )

- برخی آفات و بیماری ها ( مانند کرم سیب و پوسیدگی مغز میوه )

-نوع تغذیه ( عناصری چون ازت ، روی ، بر )

بطور کلی محققان شایع ترین دلیل ریزش میوه را عدم تلقیح مناسب در زمان گرده افشانی میدانند.

 

1-     مرحله اول ریزش  :

   ریزش میوه در مرحله اول در درختان سیب بلافاصله بعد از ریختن گلبرگها شروع شده به مدت 2 تا 3 هفته ادامه مییابد. در این مدت مخصوصاً میوه هایی ریزش می کنند که از لحاظ تعداد دانه های تشکیل شده بسیار کم و با اینکه عمل تلقیح در آنان بطور ناقص انجام گرفته باشد در اکثر مواقع مقدار ی از میوه ها در این مرحله بر اثر خود تلقیحی یا عدم تلقیح ریزش می نماید.

 

2-    مرحله دوم ریزش یا ریزش میوه در خردادماه :

   ریزش دوم میوه در درختان سیب و گلابی که بنام ریزش در خرداد ماه موسوم است بیشتر مورد توجه قرار می گیرد زیرا در این زمان میوه تقربیاً به اندازه یک فندق شده در حدود چند هفته بعد از ریزش اول شروع شد، و به مدت 2 تا4 هفته ادامه پیدا می کند. شروع این ریزش چند هفته بعد از ریزش اول است و به مدت 2 تا 4 هفته ادامه پیدا می کند شدت ریزش در این مرحله بسیار زیاد بوده مخصوصاً در بعضی از واریته ها اعداد زیادی از میوه های تشکیل شده خود را از دست میدهند. بدون شک دراین مرحله ریزش علاوه بر اثر کمبود مقدار هورمون های لازم عوامل دیگر مانند مواد غذایی آب و پایه نیز رل مهمی باز می کنند.

 

3-    ریزش قبل از رسیدن کامل میوه:

    این ریزش 2 تا 3 هفته و گاهی چند روز قبل از رسیدن کامل سیب درخت مشاهده می گردد.

علاه بر فاکتور های خارجی مانند کم و یا زیادی آب، ضعف و یا قدرت باردهی بیش از حد درخت، کم و یا زیاد بودن مواد غذایی، افزایش درجه حرارت ناگهانی و خشکی بیش از حد عوامل ارثی نیز بستگی دارد.

      دو ناحیۀاصلی ریزش میوه وجود دارد که اولین ناحیه بین شاخه و دم میوه و دومین ناحیه در قسمت کالیکس )ناحیۀ اتصال میوه به دم میوه(واقع شده است. طی 3 هفتۀ اول نمو میوه، ریزش از ناحیۀ ریزش اول اتفاق می افتد. بعد از این زمان، ناحیۀ اول توانایی خود را برای ریزش از دست می دهد و میوه ها از قسمت کالیکس ریزش می کنند. پژوهش های انجام شده در گذشته اثبات کرده است که هورمون های گیاهی در فرایند ریزش میوه دخالت دارند.

اکسین یکی از تنظیم کننده های مهم رشد گیاهی است که در مدیریت ریزش از آن استفاده شده است.

 مرحله دوم ریزش میوه ها که به آن ریزش فیزیولوژیک نیز گفته می شود به دلیل رقابت بر سر مواد غذایی اتفاق می افتد و عواملی نظیر نبود تعادل هورمونی و محدود بودن عناصر و مواد غذایی موجب افزایش درصد این ریزش و در نتیجه کاهش تشکیل میوه در این مرحله می شود.

 پژوهش ها نشان داده که محلولپاشی همزمان روی و برو و نیتروژن سبب افزایش میزان اکسین در منطقه اتصال میوه به دمگل می شود.

 طبق تجربه عملی کشاورزان در سطح باغات محلولپاشی همزمان پتاسیم، روی و بر به همراه جلبک دریایی کاهش ریزش میوه درختان را به دنبال دارد.

 پیشنهاد شرکت آوان مشرق زمین برای شما: محلول پاشی همزمان ماسیس و قرص عناصر ریز مغذی و یا محلول سه گانه ماهاس و ماسیس می باشد.

  

   منابع :

1-      سایت www.mehregankala

2-      سید کلایی، فاطمه و همکاران. 1394. اثر محلول پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و ریزش میوه در پرتقال تامسون ناول. علوم باغبانی ایران. دوره 46. شماره3.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه